ข่าวทั่วไป

ประกาศขายเตียงไม้ขนาด 3.5 x 6 ฟุต

ด้วยส่วนพัสดุมีความประสงค์จะขายเตียงไม้ประจำหอพักนักศึกษา ผ่านการใช้งานมาแล้วมากกว่า 10 ปี ขนาด 3.5 X 6 ฟุต จำนวนประมาณ 200 เตียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เตียงไม้ ขนาด 3.5 X 6 ฟุต มีส่วนประกอบคือ หัวเตียง 1 อัน, ท้ายเตียง 1 อัน,ข้างเตียง 2 อัน,ไม้ระแนง 2 อัน ,ไม้ระแนงหัวบาก 1 อัน แผ่นไม้รองเตียง 1 แผ่น ผู้ซื้อต้องนำส่วนประกอบของเตียงดังกล่าวไปประกอบเอง โดยขายในราคาเตียงละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
2.กำหนดให้ผู้สนใจซื้อดูสภาพของจริงพร้อมยื่นใบสั่งจอง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารศูนย์รวมรถบริการ (คิวรถตู้-รถสองแถว) โดยใช้แบบใบสั่งจองพัสดุตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายให้ทั่วถึงกัน จึงจำกัดจำนวนการสั่งจองท่านละ 1 เตียงเท่านั้น เมื่อมีการสั่งจองครบตามจำนวนที่มีของแล้ว คณะกรรมการฯ จะหยุดรับการสั่งจองทันที กรณีมีผู้สละสิทธิ์หรือมีผู้สั่งจองไม่ครบจำนวนจะให้ผู้สนใจซื้อลงทะเบียนสั่งจองอีกครั้ง ผู้สั่งจองจะได้รับใบสั่งจองที่คณะกรรมการฯรับจองแล้วเป็นหลักฐานในการซื้อ
3.กำหนดขายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร ศูนย์รวมรถบริการ (คิวรถตู้-รถสองแถว) มีขั้นตอนการซื้อดังนี้
-คณะกรรมการฯ เรียกรายชื่อผู้สั่งจองตามลำดับการสั่งจองเพื่อให้ผู้สั่งจองเข้าดูสภาพของเตียงตามลำดับที่จัดไว้แล้ว (ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์เลือกเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่การจัดวางส่วนประกอบของเตียง) หากผู้ใดไม่อยู่ถือว่าสละสิทธิ์การซื้อในครั้งนี้และคณะกรรมการฯ จะเรียกลำดับถัดไป โดยคณะกรรมการจะเรียกเพียงรอบเดียวเท่านั้น
-กรณีผู้สั่งจองพอใจสภาพเตียง ให้ยื่นใบสั่งซื้อที่เขียนเรียบร้อยแล้วต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระเงิน
-เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้นำใบสั่งซื้อมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขนย้ายภายในเวลานั้นทันที มหาวิทยาลัยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการเคลื่อนย้ายเตียงออกจากพื้นที่วางเตียงเท่านั้น (ขอให้ผู้ซื้อเตรียมยานพาหนะในการขนย้ายและดำเนินการขนย้ายด้วยตนเองทั้งสิ้น)
-กรณีผู้สั่งจองไม่พอใจสภาพเตียงสามารถสละสิทธิ์ได้ และหากสนใจจะซื้อรอบต่อไปสามารถลงทะเบียนสั่งจองได้อีกครั้ง คณะกรรมการฯ จะเรียกผู้สั่งจองตามลำดับการสั่งจองรอบใหม่อีกครั้งหลังจากมีการเรียกผู้สั่งจองรอบแรกครบตามจำนวนแล้ว
4. สินค้าที่สั่งซื้อแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับคืนทุกกรณี
5. หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณา มัคราช โทรศัพท์ 3779

ใบสั่งจองเตียง http://masterorg.wu.ac.th/file/dps-20121107-153737-NeHo5.doc
รูปแบบเตียง http://masterorg.wu.ac.th/file/dps-20121107-153754-Lq9iZ.JPG

TOP