ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ รับโควตาออนไลน์ ถึง 2 ธ.ค.’55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษาโควตา ออนไลน์ 14 จังหวัดภาคใต้ 9 สำนักวิชา 34 หลักสูตร จำนวน 1,750 คน หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2555 นี้
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต http://entry.wu.ac.th โดยได้มีการเปิดรับสมัคร ใน 9 สำนักวิชา 34 หลักสูตร จำนวน 1,750 คน โดยมีรายละเอียดการรับ ดังนี้
 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ รับ 30 คน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ รับ 60 คน ภาษาจีน 70 คน อาเซียนศึกษา 50 คน รัฐศาสตร์ 50 คน ไทยศึกษาบูรณาการ 40 คน สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี รับ 80 คน บริหารธุรกิจ 160 คน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 70 คน เศรษฐศาสตร์ 70 คน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ รับ 80 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 คน การจัดการสารสนเทศดิจิตัล 50 คน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 60 คน วิศวกรรมซอฟแวร์ 50 คน
 
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) รับ 30 คน หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 20 คน หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ประมง) 30 คน อุตสาหกรรมเกษตร(เทคโนโลยีอาหาร) 60 คน อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) 30 คน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา รับ 50 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 40 คน วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 50 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 คน วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้) 40 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 คน เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 40 คน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 45 คน อนามัยสิ่งแวดล้อม 45 คน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 45 คน กายภาพบำบัด 45 คน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รับ 50 คน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม รับ 30 คน การออกแบบอุตสาหกรรม 30 คน
 
ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2555 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0 7567 3101 - 12 (ในวันและเวลาราชการ)

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP