ข่าวการศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรม ฝึกอบรมและเสริมสร้างผู้นำการจัดค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล ได้จัดกิจกรรม “ฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการจัดค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล” ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าสูง หมู่บ้านท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสูง จำนวน 11 คน นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจำนวน 60 คน คณะครู และอาจารย์ จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม
 
กิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการฝึกความเป็นผู้นำด้านการจัดกิจกรรมสันทนาการ การสื่อความหมาย และกิจกรรมค่ายเพื่อเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การคิดวางแผนกิจกรรม และการฝึกปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้ได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโรงเรียนบ้านท่าสูง ผู้นำและชาวชุมชนหมู่บ้านท่าสูงบน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะวงดนตรีพื้นบ้าน (การรวมกลุ่มของวงซักกาเล่ย์ วงอานิอัญชัน และวงบาร์เล่ย์) ร่วมขับขานบทเพลงเกี่ยวกับวิถีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

ประมวลภาพ

TOP