หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรม ฝึกอบรมและเสริมสร้างผู้นำการจัดค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง