ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง