เชิญอบรม "การใช้งาน Microsoft Excel 2007 ขั้นพื้นฐาน รุ่น 3 " วันที่ 14 ธันวาคม 2555