ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติที่โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และคณะร่วมกับ อาจาร์ยกนกรัตน์ สิงห์นุ้ยและอาจารย์พัชรินทร์ ถาวรแก้ว ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติให้แก่โรงเรียนปากพนัง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาแก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 คน
 
อุปกรณ์สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัตินี้สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, ทิศทางและความเร็วลมและปริมาณน้ำฝนแบบต่อเนื่อง (Real Time Online) ในการติดตั้งอุปกรณ์ได้ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

TOP