ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาอาเซียนศึกษา และสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 27/๒๕๕5 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา จำนวน 2 อัตรา และสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 27/๒๕๕5 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
1.1 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาอาเซียนศึกษา (อัตราที่ 1)
1. Dr.Edwin Zehner
2. Dr.Nathan Porath
3. นางสาวภานุช เฟื่องฟู
4. นางสาวยาสมิน ซัตตาร์
5. Ms.Jennifer Elain Goodman
6. นางสาวสายรุ้ง ทองปลอน
7. นางสาวอโณทัย ทิพเนตร

1.2 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาอาเซียนศึกษา (อัตราที่ 2)
นางสาวเพ็ญศรี พานิช

1.3 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
1. ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต
2. นางเหงียน ทิ เจียม

2. รายละเอียดการสอบ
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที
2.2 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP