ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ วว. ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ นำ วทน. ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรสายวิชาการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ 17 หน่วยงาน ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาครบทุกขั้นตอน โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.),  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ถนนโยธี ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติแสดงความยินดีในพิธีลงนาม

บันทึกความเข้าใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาครบทุกขั้นตอน โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทั้ง 18 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวว่า การประสานพลังเพื่อทำงานภายใต้บันทึกความเข้าใจและความร่วมมือที่เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการที่จะผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในระยะยาว เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นการนำศักยภาพของบุคลากรและองค์ความรู้ตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ขององค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผนวกเข้ากับการสนับสนุนจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้เกิดความแข็งแกร่ง และสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศไทย อีกทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในประเทศ ตลอดจนยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานใหม่ ๆ ในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จด้วยดี ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร ท่านอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจผนึกกำลังในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/m8bWVXWVyohHfzaU7

ข่าวเด่น

TOP