ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/2555 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จำนวน 4 ราย ดังนี้

001 นางสาวพักตร์ผ่อง สมบุญญฤทธิ์
002 นายชนินทร เพ็ชรทับ
100 นางสาวชลธิชา ขุนทอง
103 นายสุรราชย์ รุจิภักดิ์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP