ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ศูนย์บริการการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 34/2565   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ศูนย์บริการการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา   ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  ครั้งที่ 34/2565  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้

ก. รายชื่อ

        001  นางสาววาริญา  พุ่มจีน

        002  นางสาวณัฐชา  โรจนปรัชญากุล

        003  นางสาวปรียาภรณ์  ดำจันทร์

        004  นายพชร  พงศ์ยี่หล้า

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

       1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS Powerpoint)

        2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ

        3. วิชาเฉพาะตำแหน่ง : สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ค. กำหนดการสอบ วันที่ 27 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

     - 08.30-10.30 น. วิชาคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

     - 10.30-12.00 น. วิชาภาษาไทย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

     - 13.30-16.30 น. วิชาเฉพาะตำแหน่ง ณ ศูนย์บริการการศึกษา


ข่าวเด่น

TOP