ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 35/2565   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 35/2565  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นั้น

 

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้

                   ก. รายชื่อ

                             001  นางสาวจิตรลดา  แก้วอะโข

                             002  นายอัดดีน  ตุลยาพงศ์

                   ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

                             1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS Powerpoint)

                             2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ

                             3. วิชาเฉพาะตำแหน่ง : สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง

                   ค. กำหนดการสอบ วันที่ 27 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

                         - 08.30-10.30 น. วิชาคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

                         - 10.30-12.00 น. วิชาภาษาไทย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

                         - 13.30-16.30 น. วิชาเฉพาะตำแหน่ง ณ ศูนย์บริการการศึกษา


ข่าวเด่น

TOP