ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสอน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับสมัครผู้ช่วยสอน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งได้ประกาศทางเว็บของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ

สำรอง ตามลำดับ ดังนี้
1. นางสาวจารุวรรณ ลักษณ์จันทร์
2. นายพันธรัตน์ แก้วเกลี้ยง
3. นางสาวคอซีม๊ะ มาแมง

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเข้าทำงานหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP