ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 24/2565  ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานข่าว   และการสื่อสารดิจิทัล ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 1 ราย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่          8 กันยายน พ.ศ. 2565 นั้น

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายเศรษฐบุตร  อ่อนภักดี

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม   


ข่าวเด่น

TOP