ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมงาน "เปิดประตูเข้าสู่รั้วบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์" ในวันที่ 20 พ.ย. 2555

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมงาน "เปิดประตูเข้าสู่รั้วบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์" ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน
13.30-14.15 น. แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตร์
14.15-15.00 น. พบปะพูดคุย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัย
ชีวเวชศาสตร์ ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
15.00 น. ปิดงาน


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://master-shh.wu.ac.th

TOP