ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมงานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในงานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลียเมื่อค่ำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมี รศ. ดร. อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ. ดร. วัลลา ตัณตโยทัย คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รศ. ดร. สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 100 คน
 
กิจกรรมในงานเลี้ยงอำลา ประกอบด้วยการแสดงรำวงมาตรฐานโดยกลุ่มนักศึกษาออสเตรเลีย การแสดงวัฒนธรรมมาเลเซียจากนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม การขับร้อง การรำวงแบบในงานรื่นเริงแบบไทย ซึ่งเข้ากับ concept ของงานเลี้ยงคือบรรยากาศแบบ "งานวัด" และนอกจากนี้ยังมีการแสดงละครเพลง และการเล่นเกมส์ต่างๆ ซึ่งนักศึกษาจาก ECU และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานได้ทั้งความรู้และความบันเทิง
 
โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนพยาบาลจาก Edith Cowan University (ECU), Perth, Australia ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ ECU ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 10 แล้ว มีนักศึกษาจาก ECU เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนปีละประมาณ 8 คน โดยในปี 2555 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 โดยมีสำนักวิชาพยาบาล และส่วนวิเทศสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพในการรับนักศึกษา
 
การเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการชื่นชมจากอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมากเพราะนอกจากนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชุมชนปฏิบัติแล้ว ยังได้ศึกษาระบบสุขภาพในระดับโรงพยาบาล การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู้เพิ่มเติมด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการทัศนศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่นพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง เยี่ยมชมและร่วมเก็บเกี่ยวมังคุดในสวนจริง เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงคีรีวงศ์ ล่องเรือชมความงดงามของอ่าวปากพนังและวิถีชาวบ้าน อ. ปากพนัง ชมและเลือกซื้อสินค้าจากตลาดนัด เรียนรู้การประกอบอาหารไทยที่ขึ้นชื่อ ฝึกเรียนรำไทย เยี่ยมชมบ้านศรีธรรมราชสถานที่รับเลี้ยงเด็กและเยาวชนกำพร้า เข้าร่วมประเพณีชักพระ ฯลฯ
 
ทางด้านวิชาการ นักศึกษาได้เรียนรู้การพยาบาลผู้ป่วยที่ดูแลตนเองที่บ้านจากกรณีศึกษา ผู้ป่วยเรื้อรังโรคต่างๆ (Chronic Illness) การบำบัดรักษาแบบ Guasa Health Service การควบคุมไข้เลือดออก ระบบการพยาบาลผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับอำเภอ และระดับศูนย์ และศึกษาระบบการพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เน้นการรักษาดูแลผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น
 
นอกจากนี้ นักศึกษายังประทับใจการต้อนรับ (Hospitality) ของคนไทยเป็นอย่างมาก ประทับใจที่ได้พูดคุยกับผู้ป่วยที่เป็นคนเปิดใจกว้าง (Open mind) ยอมให้คนต่างชาติเข้าพบ และบอกเล่าอาการป่วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่างกันมากหากเทียบกับวัฒนธรรมออสเตรเลีย
 
กิจกรรมการแลกปลี่ยนนักศึกษาสามารถพัฒนาได้ทั้งงานวิชาการ โดยอาจารย์ นักศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในเชิงอาชีพ และเชิงความเข้าใจผู้อื่น (Understanding Others) ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศใช้เพื่อการก้าวสู่สากล

ประมวลภาพ

TOP