ข่าวเด่น

มวล.มอบทุนนักศึกษา 146 ทุน รวม 1.2 ล้านบาท

 

 
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555 แก่นักศึกษา  จำนวน 146 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทุนทั้งสิ้น 1.2 ล้านบาท
 
             เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2555  ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา  ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาทั่วไปประจำปี 2555  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและผู้ให้การอุปการะทุนให้เกียรติร่วมมอบทุนแก่นักศึกษา   จำนวน 146 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,219,600 บาท 
 
               นายปิยวัชร์ คงอินทร์  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานถึงการมอบทุนทั่วไป  ประจำปีการศึกษา 2555  ว่า  ในปีนี้มีผู้ให้การอุปการะทุนที่เป็นบุคคลและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  จำนวนทั้งสิ้น 146 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 32 ทุน  ทุนรายปีจำนวน 74 ทุน   และทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 40 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,219,600 บาท   ทั้งนี้ในกระบวนการจัดสรรทุนจะพิจารณาโดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย คัดเลือกนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้  อาทิ นักศึกษาเรียนดี  นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์  ซึ่งคณะกรรมการจัดสรรทุนฯ  ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ มีการติดตามผลด้านการเรียน การออกไปเยี่ยมเยียนครอบครัวนักศึกษาตามภูมิลำเนา เพื่อติดตามและหาทางช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอีกทางหนึ่งด้วย
 
          จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบโล่ที่ระลึกและกล่าวขอบคุณผู้ให้การอุปการะทุนที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับทุนในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข  ขอให้ทุกคนนำทุนไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามวัตถุประสงค์คือ สนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริง และขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ออกไปรับใช้สังคมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
 
             ทั้งนี้  นอกจากทุนดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังจัดทุนการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย งบประมาณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ กองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โควตาพิเศษ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนทำงานพิเศษ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ทุนช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย ทุนโครงการสายใยสัมพันธ์ เป็นสวัสดิการอาหารกลางวันแก่นักศึกษา และตลอดจนทุนการศึกษาทั่วไปซึ่งได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มูลนิธิและผู้จิตศรัทธาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 
 
ภาพ/ข่าว โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
 

TOP