นายไพรวัลย์ เกิดทองมี รับรางวัลผู้มีผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี