ข่าวเด่น

นายไพรวัลย์ เกิดทองมี รับรางวัลผู้มีผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
 
 
        นายไพรวัลย์ เกิดทองมี นักวิทยาศาสตร์และวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ“วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ” จากนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา  
 
       เมื่อเร็วๆ นี้ นายไพรวัลย์ เกิดทองมี  นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการกสิกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ในโครงการ“วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ”จากนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ณ ห้องประชุมรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีผลงานโดดเด่นสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยผลงานเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมไมโครเวฟ เพื่อการอบแห้งและให้ความร้อน เพิ่มผลิตผลทางการเกษตรให้สามารถนำไปสู่การแข่งขันการเปิดเสรีอาเซียน” ของนายไพรวัลย์  เกิดทองมี ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวด้วย 
 
       นายไพรวัลย์ เกิดทองมี  บอกว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยในปัจจุบันเกษตรกรมีความสนใจและต้องการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้น  สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมไมโครเวฟ เพื่อการอบแห้งและให้ความร้อน  ซึ่งปัจจุบันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวไปสู่ชุมชนแล้วหลายผลงาน เช่น ร้านขนมครูยุ จ.ราชบุรี นำเครื่องอบแห้งลูกเดือยโดยใช้คลื่นไมโครเวฟไปใช้การผลิตขนมของร้าน  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ม.เชียงใหม่ นำเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยไปใช้ในสถาบัน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป้าบุญจิต ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นำเครื่องอบข้าวพองไปใช้ ให้สามารถผลิตข้าวพองได้ในทุกฤดูกาล บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด นำเครื่องนึ่งปลาทูน่าโดยใช้คลื่นไมโครเวฟไปใช้ในอุตสาหกรรมของตนเองอีกด้วย
 
        นายไพรวัลย์ ยังบอกถึงข้อดีของการใช้เทคโนโลยีคลื่นไมโครเวฟว่า ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดพลังงาน ไม่มีมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ถือเป็น Green Energy ที่สำคัญยังไม่ต้องกังวลกับปัญหาอุปสรรคเรื่องดินฟ้าอากาศอีกต่อไป ทั้งนี้ตนหวังว่าเกษตรกรหรือประชาชนไทยจะสามารถเพิ่มผลผลิตของตนเอง 
 
 
ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการกสิกรรม

TOP