ข่าวสมัครงาน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี
- สามารถดำน้ำได้ (มีบัตรดำน้ำ)
- มีไฟ มีพลัง
- รักการออกนอกพื้นที่่
- รักการอนุรักษ์ปะการัง
- มีใบขับขี่รถยนต์
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี

2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
- ประวัติส่วนตัว (Rasume)
- ใบแสดงผลการศึกษา
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
- ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น - ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

3. การสมัคร
สามารถส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครด้วยตัวเองได้ที่
รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
หรืออีเมล :luecha.pummarin@gmail.com โทรศัพท์ 086-4795011
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555
วันสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP