ข่าวสมัครงาน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รับสมัครแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รับสมัครแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์งานแม่บ้านทำความสะอาด และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีสำหรับทำความสะอาด
- มีทักษะในการทำความสะอาด จัดและตกแต่งสถานที่ต่างๆ
-รักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีระเบียบวินัย
รับผิดชอบต่อหน้าที่ พูดจาสุภาพเรียบร้อย

2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น - ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

3. การสมัคร
สามารถส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครด้วยตัวเองได้ที่
รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
หรืออีเมล : luecha.pummarin@gmail.com โทรศัพท์ 086-4795011
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555
วันสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP