ข่าวการศึกษา

ร่วมส่งกำลังใจ ร่วมกด Likes กด Join เอาใจช่วยทีม Crazy 5 นักศึกษาจาก WMS ทีม Crazy 5


โครงการ Gang Go Green "รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว" ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นิตยสารท่องเที่ยว GO Live Paper Magazine จัดขึ้น ซึ่งสำนักวิชาการจัดการ (WMS) หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจ นักศึกษาแต่ละทีมได้ออกแบบประชาสัมพันธ์ และลงพื้นที่จริง ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยทีม CRAZY 5 เที่ยวฮาลาบาลา ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวจากภาคใต้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย


นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการทึ่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ทีม ได้แก่

ทีมที่ 1 : ECO SMILE LIFE เที่ยวขนอม
นางสาวศิรินทิพย์ ทองชุม
นางสาวเบญจมาภรณ์ คชสง่า
นางสาววลัยลักษณ์ ทิศนุ่น
นายวีรธัช คะชะวะโร
นายจักรกฤต เสนทอง

ทีมที่ 2: หรอยจังฮู้ เที่ยวพัทลุง
นายนฤพนธ์ สังข์ศรี
นางสาวนาเดียร์ กาซอ
นายณฤพล อินทองช่วย
นางสาวดรุณี จันทร์เพ็ง
นางสาวมัสยา ช่อสม

ทีมที่ 3 : CRAZY 5 เที่ยวฮาลาบาลา
นายฮัมดี ดาโอ๊ะ
นายมูหัมมัด มะนิซอ
นายคิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี
นายปรวีร์ หมัดศิริ
นายธนากร ยอดทองดี

ทีมที่ 4 : NATURAL LINE เที่ยวกรุงชิง
นายอวิรุทธ์ เจนปัญญาสกุล
นายชยณัฐ แก้วแกมทอง
นางสาวธัญญา รักษาพันธุ์
นายปิติพงศ์ ชื่นบาน
นายนรภัทร เทพนรินทร์

ผลคะแนนรอบสุดท้าย นักศึกษาจากทีม Crazy 5 ซึ่งได้เสนอโปรแกรมท่องเที่ยวผืนป่าฮาลาบาลา จ.ยะลา สามารถผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย โดยได้รับโอกาสในการเดินทางไปร่วมท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้หัวใจสีเขียวอย่างแท้จริง ที่ภูทับเบิก จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2555 โดยการแข่งขันจะเก็บคะแนนการทำกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนจนถึงวันเดินทางกลับ นอกจากนี้ทั้ง 8 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องวางแผนและทำโครงการการท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวที่ภูทับเบิก ภายใต้แนวคิด "รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว" มานำเสนอผลงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ของ GO และตัดสินคะแนนจาก Like, Share, View และคอมเม้นท์ในการสอบถามต่างๆ บวกกับคะแนนจากทีมคณะกรรมการจาก GO เพื่อชิงถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตรจากผู้ว่า ททท. และเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจาก ททท. และสถาบันการศึกษาก็จะได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นอีกด้วย

อนึ่ง โครงการ Gang Go Green "รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เส้นทางและรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ที่ไปตามแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว มีกิจกรรมสีเขียว เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแฝงปรัชญาของการท่องเที่ยวแบบสำนึกด้วยกัน และเข้าใจ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการสร้างสรรค์เส้นทางและรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย ท่องเที่ยวอย่างมี จิตสำนึก สร้างสรรค์ ด้วยกัน เข้าใจ ตามหลักแนวคิด "เที่ยวหัวใจใหม่...เมืองไทยยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตามแนวคิด 7 Greens "ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 119 ทีม จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ร่วมส่งกำลังใจ ร่วมกด Likes กด Join เอาใจช่วยทีม Crazy 5 นักศึกษาจากสำนักวิชาการจัดการ WMS ทีม Crazy 5 ในการแข่งขันรอบสุดท้าย Gang GO Green
http://www.golivetogether.com/ganggogreen/


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.golivetogether.com/ganggogreen/

TOP