ผลงานและรางวัล

ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล 5S Model Award 2022 ระดับประเทศ

      รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ในฐานประธานคณะกรรมการ 5ส ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒาอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนสื่อสารองค์กร เดินทางเข้ารับรางวัล 5ส Thailand 5s award ระดับพื้นที่ จำนวน 3  พื้นที่ของอาคารสหกิจศึกษาฯ ม.วลัยลักษณ์  ประกอบด้วย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์กร ภายในงาน Thailand 5s award 2022 จาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
     โครงการ 5ส Green ม.วลัยลักษณ์ เป็นนโยบายที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้นำมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการสร้างองค์กรสมรรถภาพสูง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือคุณภาพที่มุ่งจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจังและทั่วถึงบนมาตรฐานเดียวกัน จนเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ
     จากความสำคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงมีความมุ่งหวังและตั้งใจที่จะนำเครื่องมือ 5ส มาขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ควบคู่กับเครื่องมือคุณภาพอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดี มีความสุข สนุก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “องค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูง (Happy High Performance Organization) ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้ 

 


 


TOP