ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการครั้งที่ 35/2555 สังกัดสำนักวิชาการการจัดการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 35/2555 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
1.1 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
1) นางสาวนิศานาถ เสรีพงศ์
2) นายสุรินทร์ ชุมแก้ว
3) นางสาวปวิตรา กบิลพัตร
4) นางสาวจุฑารัตน์ หนูสุวรรณ
5) นางสาวอรุณี ฮามคำไพ
1.2 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดร.สุภัทร อนามัย

2. การสอบ
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที
2.2 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 


TOP