ข่าวสมัครงาน

ขยายเวลา รับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรวิสาหกิจ) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

              ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวิสาหกิจจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรวิสาหกิจ) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
     ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
    1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
    2. มีทักษะและความชํานาญในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft word, excel, PowerPoint, และ google application) อุปกรณ์เทคโนโลยี 
        สารสนเทศ และอุปกรณ์ สํานักงานได้เเป็นอย่างดี
   3. มีผลสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
   4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและประสานงานได้เป็นอย่างดี
   5. มีสมรรถนะการทํางานเชิงรุกด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
   6. มีจิตใจให้บริการ
   7. มีความทุ่มเทในการทํางานและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
   8. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและ นอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
   9. หากมีประสบการณ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือเกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่องานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ 
     1. เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
     2. สามารถพัฒนางานหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในหน้าที่ 

4. ภาระงาน
     1. งานบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
     2. งานประกันคุณภาพการศึกษา
     3. งานสารบรรณและธุรการ
     4. งานการเงิน
     5. งานพัสดุ
     6. งานการประชุม
     7. งานแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ และบริหารความเสี่ยง
     8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
     1 สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
     2. สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2542

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร 
     1. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ https://hro.wu.ac.th/forms/ 
     2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน2 รูป 
     3. สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
     5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ 
     6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ 
     7. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ 
     8. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริงให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนา
             เอกสารทุกฉบับด้วย มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8
             เท่านั้น มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบ เอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ  ในภายหลังได้   และหากปรากฏภายหลังว่า
             ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
             การสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว 

9. การสมัคร 
      1. ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาทได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

       2. ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 8 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 0 7567 2703 

10. การคัดเลือก
       มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครได้แก่ วุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
                  กำหนดหรือไม่ 

ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่
                  ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และหรือวิธีการอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

11. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก 
        1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
        2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
        3. ประกาศผลการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันสอบ 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย 

12. เงื่อนไขอื่น ๆ 
        1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
        2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก"ตัวจริง" แล้วตามลำดับและ
                  หรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
        3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้ 
        4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมายมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย

 

 

 


 


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1HLiu_dbuBQaOae06EKDolzgT-xus7lZF/view?usp=shari
TOP