ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 8/๒๕๕5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 10 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นางสาวศิวนาถ ลักษณะพาหุ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวนรีรัตน์ ศรีสุวรรณ


TOP