รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย รุ่น 7 วันที่ 21-23 ธ.ค.55