ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญเข้าอบรมเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักบริหาร ที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่น 2 วันที่ 10-11 ม.ค.56

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ พนักงานและผู้ที่สนใจทั่วไป สมัครเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักบริหาร ที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่น 2 ในวันที่ 10 - 11 มกราคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

งบการเงินเป็นหัวใจหลักของทุกกิจการที่ควรรู้ เพื่อใช้วางแผนควบคุมและบริหารจัดการทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน ให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายองค์กร ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่จัดทำงบการเงิน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เทคนิค แนวคิด ในการอ่านงบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนกิจการได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้
พนักงานและบุคคลที่สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้แนวคิดและเทคนิค ในการอ่านงบการเงินประเภทต่างๆ เช่น งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน งบดุล เป็นต้น

ได้ทราบจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน เข้าใจวงจรการบัญชีและแนวคิดการบันทึกบัญชี ขั้นตอนการอ่าน การวิเคราะห์ และแปลความผลลัพธ์งบการเงิน ในแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ พยากรณ์คาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายการบริหารของกิจการ แสวงหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้มีศักยภาพเหนือคู่แข่งขันได้ต่อไป

วิทยากรบรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
-สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท
-บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 4 ม.ค.56 ได้รับส่วนลด ดังนี้
-สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
-สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
-สมัคร 1 คน ลด 10 %

*ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา*

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/com56.php

TOP