ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ทำโครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความชุกชุมของปะการัง ฯศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีและคณะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ. อุทัย คูหาพงศ์ และ Fairhouse Villas and Spa ได้ถ่ายภาพปะการังใต้น้ำทำ Line Transect ในโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความชุกชุมของปะการัง บริเวณหาดแม่น้ำ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยใช้วิธีทางนิเวศวิทยา พร้อมทั้งได้ติดตามผลโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศปะการังโดยใช้การบำบัดน้ำเชิงนิเวศวิทยา (Reef Restoration Initiatives with Ecosystem Philosophy) โดยได้วางปะการังเทียมเพิ่ม, ปล่อยหอยแมลงภู่และทดลองปล่อยหอยแครง, หอยเสียบ และปล่อยดอกไม้ทะเลที่ได้รับบริจากบริเวณแผงอนุบาลปะการัง ซึ่งปะการังในแปลงอนุบาลสามารถเจริญเติบโตได้ดีมาก ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2555 ณ Fairhouse Villas and Spa เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมวลภาพ

TOP