ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ทำโครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความชุกชุมของปะการัง ฯ