ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานวินัยนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา จำนวน 3 ราย ดังนี้


1. 002 นางสาววรวรรณ สมยินดี
2. 012 นางจินตนา แผ้วพันธ์ชู
3. 101 นายสุริยันต์ ถึงแสง

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

TOP