ประกาศขยายเวลารับสมัครนักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ