ข่าวเด่น

สภาฯนิด้า มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ กำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 13 ก.พ.นี้

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีมติอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) แก่ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) แก่ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เป็นนักวิชาการ นักนิเทศศาสตร์และนักบริหารการพัฒนาที่ก้าวนำการเปลี่ยนแปลง บูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารการศึกษาระดับสูง มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นำในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสถาบัน จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ข่าวเด่น

TOP