ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดอาศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ และต้องศึกษารายวิชาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา
- มีความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา
- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม งานศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, MS Access, SPSS และการใช้ Internet เป็นต้น

ภาระงาน
ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้
1. งานส่งเสริมวิชาการ
1.1 จัดสัมมนาวิชาการด้านวัฒนธรรม
1.2 จัดเสวนา/ประชุมวิชาการเพื่อสร้าง/เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3 จัดโครงการที่มีการบูรณาการนำองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปประยุกต์กับการเรียนการสอน
1.4 ผลิตหนังสือวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2. งานศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2.1 ดำเนินการให้มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี
2.2 ดำเนินการสานต่อโครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปราชญ์บุคคลในพื้นที่ภาคใต้ อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ
2.3 รวบรวม/สังเคราะห์องค์ความรู้จากการจัดเวทีสัมมนาเพื่อเผยแพร่และ ต่อยอดในอนาคต
2.4 รวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมส่งให้งานสารนิทัศน์จัดทำเป็นระบบคลังข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี

3. งานอุทยานโบราณคดี
3.1 จัดทำแผนพัฒนางานด้านอุทยานโบราณคดีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
3.2 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล
3.3 จัดทำคลังข้อมูลด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีเพื่อเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
3.4 เผยแพร่ผลงานการศึกษาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีในลักษณะต่าง ๆ
3.5 จัดเวทีวิชาการหรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยบูรณาการกับองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา
3.6 ประสานงานสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี เช่น โบราณสถาน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น

4. พัฒนางานด้านอุทยานธรรนิทัศน์
4.1 จัดทำแผนพัฒนางานด้านอุทยานธรรมนิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
4.2 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ
4.3 จัดทำคลังข้อมูลด้านปรัชญา ศาสนา และความเชื่อเพื่อเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
4.4 เผยแพร่ผลงานการศึกษาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีในลักษณะต่าง ๆ
4.5 จัดเวทีวิชาการหรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยบูรณาการกับองค์ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราเงินเดือน 20,700 บาท/เดือน

5. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์
0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัคร
ได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรีและโท อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 - 18 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการ
เจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 - 18 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
9.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
9.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1
มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน) : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรมแกรม MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย (100 คะแนน) : เขียนสรุปประเด็น
สรุปความ และเขียนบทความ
(3) วิชาภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) : Vocabulary, Grammar, Reading, Writing
(4) วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
ข. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วเท่านั้น)

10. การประกาศผลการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 27 ธันวาคม 2555
10.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP