Location

0 7567 3000

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (ปฏิบัติงานรายเดือน) ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน ๒ อัตรา

24/01/2566

948

            ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (ปฏิบัติงานรายเดือน) ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 2 อัตรา ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565 ไปแล้ว นั้น 

           บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร  ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. นางสาวสุมาลี จงรักศักดิ์ 

 2. นางสาวกนธิชา เกื้อมา 

3. นายศุภชัย ซื่อตรง 

4. นางสาวกาญจนา เม่งห้อง 

5. นางสาวแสงทิพย์ จรูญแสง 

6. นางสาววรรณนิษา เฉลิมวรรณ 

7. นายอดิศักดิ์ บรรดาศักดิ์ 

8. นายธรรมรัตน์ สุขใส 

9. นางสาวณิชกานต์ ศรีวิสุทธิ์ 

10. ว่าที่ ร.ต.หญิงสาวิตรี ลักขณา 

11. นายจิรนรินทร์ พูลสวัสดิ์ 

12. นางสาวสิริมา วิเศษประไพ 

13. นางสาวรจนาถ จันศิริ 

14. นายคีต โพริพล

          โดยมหาวิทยาลัยกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ   3  อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์สอบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ 

 ประกาศ ณ  วันที่   23 มกราคม พ.ศ. 2566