ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างชื่อเสียงในที่ประชุม MUCET 2012 ประเทศมาเลเซียมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร และ อาจารย์ ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร พร้อมคณะ เดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการด้วยงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development) ในที่ประชุม MALAYSIAN UNIVERSITIES CONFERENCE ON ENGINEERING & TECHNOLOGY (MUCET) 2012

MUCET เป็นงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย (The Malaysian Technical Universities Network, MTUN) ซึ่งมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (Universiti Malaysia Perlis, UniMAP) เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2555 โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกเครือข่ายภายในและต่างประเทศรวมทั้งผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวนมากกว่า 150 คน

การประชุมในครั้งนี้ อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร นำเสนอผลงานเรื่อง “University Community Engagement in Coastal Management Study at Walailak University, Thailand” และได้รับรางวัล Industrial Merit Award

อาจารย์ ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว และคณะ (นางสาวปิยฉัตร คงหนูบัตร และ นางสาวพัชรกัญญ์ สุดใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) นำเสนอผลงานเรื่อง “Preliminary Assessment of Particulate Matter Air Quality Associated with Traffic Emissions in Nakhon Si Thammarat, Thailand” และได้รับรางวัล Bronze Medal Award

นอกจากนี้ คณาจารย์ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร นำโดย ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ และอาจารย์ภูสิต ห่อเพชร และคณะ ได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือกับคณาจารย์ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (School of Environmental Engineering) และเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียน การสอน และงานวิจัย รวมถึงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ จำนวน 1 คน ณ School of Bio-Process Engineering และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 2 คน ณ School of Environmental Engineering ที่กำลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัยพากรประมวลภาพ


TOP