อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างชื่อเสียงในที่ประชุม MUCET 2012 ประเทศมาเลเซีย