ข่าวเด่น

แนะนำนักวิจัย มวล.: ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ กับการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย

 

  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีและอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟในเชิงฟิสิกส์และวิศวกรรม ทำให้สามารถควบคุมการทำงานของแมกนีตรอนเพื่อใช้ในการอบแห้งและการให้ความร้อนกับวัสดุได้เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการยอมรับทั้งจากภาคเอกชนและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ   ได้รับอนุสิทธิบัตร “เครื่องให้ความร้อนเมลามีนด้วยคลื่นไมโครเวฟ” และได้ยื่นจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง 
 
จากผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีไมโครเวฟของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ ได้นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของธุรกิจ SMEs ไทย  โดยมีผู้ประกอบการหลายแห่งได้นำเครื่องอบไมโครเวฟไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยลดการพึ่งพาเครื่องจักรจากต่างประเทศ เช่น เครื่องอบแห้งข้าวพองของกลุ่มแม่บ้านข้าวพองแม่บุญจิต และเครื่องอบแห้งสมุนไพรเพื่อผลิตผงนัวส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนมกะหรี่ปั๊บนมสดบ้านครูยุ จังหวัดราชบุรี เป็นต้น  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ เป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้น ได้รับทุน Monbusho ของรัฐบาลญี่ปุ่น และทุนโครงการ พสวท. ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น จนจบปริญญาโทและปริญญาเอกด้านพลาสมาฟิสิกส์ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ ทำหน้าที่สอนรายวิชาต่างๆ ด้านฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรี รวมทั้งเป็นประธานกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ สอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ เช่น การสอนนักเรียนฟิสิกส์โอลิมปิก เป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงของนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ และพลาสมาให้กับนักวิจัยในสถาบันต่างๆ ชุมชน และภาคเอกชน เป็นต้น
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ ได้เริ่มงานวิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) เพื่อสร้างเทคโนโลยีไอออนบีมสำหรับการผลิตโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูง จากการดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับทุนสนับสนุนจาก  Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP) หรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จัดตั้งหน่วยวิจัยความเป็นเลิศพลาสมาประยุกต์เพื่อการกสิกรรมขึ้นในปี 2551 เพื่อทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมา และเทคโนโลยีคลื่นไมโครเวฟ สำหรับประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรที่จะยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ   
 
นอกจากนี้  ยังได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มูลนิธิโทเร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) บริษัทแพลนคลีเอชั่น บริษัทแฮนด์ฮาร์เวสต์ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง และบริษัทไทรอัมพ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางพลาสมาฟิสิกส์ศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆ เช่น การพัฒนาเครื่องกำเนิดโอโซนความเข้มสูงโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาสำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาเงาะ ทุเรียนและพืชผักและการบำบัดน้ำเสีย  การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายการดูดกลืนคลื่นวิทยุของตัวอ่อนแมลงในผลเงาะ การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นวิทยุกำลังสูงเพื่อการกำเนิดแสงซินโครตรอน การพัฒนาไอออนบีมความหนาแน่นและความคมสูงของอะตอมธาตุชนิดต่างๆ และการกำเนิดพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศเพื่อการประยุกต์ทางการเกษตรและทางการแพทย์ในการทำความสอาดแบบไม่ทำลาย  เป็นต้น 
 
ตลอดระยะเวลา 10 ปี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติรวม 18 บทความ  ได้นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศจำนวน 62 บทความ ที่สำคัญได้พัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟในเชิงฟิสิกส์และวิศวกรรม ทำให้สามารถควบคุมการทำงานของแมกนีตรอนเพื่อใช้ในการอบแห้งและการให้ความร้อนกับวัสดุได้เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย โดยได้รับอนุสิทธิบัตร “เครื่องให้ความร้อนเมลามีนด้วยคลื่นไมโครเวฟ”  ยื่นจดอนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง คือ “เครื่องให้ความร้อนวัสดุผสมยางก่อนขึ้นรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ” และ “เครื่องอบแห่งลูกเดือยสำหรับแปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ”  และยื่นจดสิทธิบัตร “เครื่องอบรังนกแอ่นด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต่ำ” รวมทั้งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ให้กับบริษัทเอกชนอีกด้วย จึงได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2550 เข้ารับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อนำมาใช้ประดิษฐ์เครื่องมือที่มีต้นทุนต่ำ สำหรับพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรแทนการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียว  
 

 


TOP