ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรจิตวิทยาการบริหารและศิลปะการบังคับบัญชา รุ่น 1 ในวันที่ 17-18 ม.ค.56