ขอเชิญอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมระบบการจัดการคุณภาพเครื่องวัดในห้องแล็บอย่างมีประสิทธิภาพ