หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไม้