ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไม้

หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การดำเนินงานของหน่วย มวล.-วช.ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไม้ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "เทคนิคการเลื่อยไม้ การอัดน้ำยาและการอบไม้ยางพารา...จากผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรม" ในวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ประกอบโรงงานไม้ยางพาราทั้งในเขตภาคใต้และทั่วประเทศ ตอบรับเข้าร่วมการอบรมประมาณ 100 คน จากกว่า 30 โรงงาน
 
หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ดำเนินการจัดตั้งหน่วย มวล.-วช. ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ ในปี 2555 เพื่อดำเนินงานในการบริการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไม้ รวมถึงจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางไม้ โดยขณะนี้ ทางหน่วยวิจัยฯ ได้ดำเนินงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไม้ให้แก่โรงงานในเขตภาคใต้ อาทิ การติดตั้งระบบการอัดน้ำยาไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การติดตั้งระบบพัฒนาการวัดความเค้นในเนื้อไม้ในระหว่างการอบเพื่อลดการแตกของไม้ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ การพัฒนางานวิจัยเพื่อให้นำไปใช้ได้จริงในระบบอุตสาหกรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นการพัฒนางานอีกขั้นของทีมงานของหน่วยวิจัยไม้ฯ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ซึ่งเป็นคำขวัญของหน่วยวิจัยไม้ฯ ที่ว่า "ศึกษาไม้อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ไม้อย่างรู้ค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม"
 
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wood.wu.ac.th/

TOP