มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช