ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และนายภีม ภคเมธาวี ศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย นายละม้าย เสนขวัญแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.) นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัด อบจ. และนายมนูญ ศิริธรรม ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อบจ.นครศรีธรรมราช
 
การหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นในโครงการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ โดยมีเป้าหมายให้ได้แผนงาน/โครงการที่มาจากปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ทั้งในระดับท้องถิ่น ลุ่มน้ำและจังหวัด โดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดของทรัพยากรน้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ
 
โอกาสนี้ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ และนายภีม ภคเมธาวี ได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มอบกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน ขอให้ประสบความสุขสวัสดีตลอดปีใหม่ 2556 นี้ ด้วย

TOP