ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยของวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ Journal of Marketing Management และ European Journal of Marketing ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการด้านการตลาดในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI

TOP