ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม บูรณาการการเรียนการสอน สู่การบริการวิชาการ

หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดการบูรณาการการเรียนการสอน สู่การบริการวิชาการ ผ่านโครงการ "ประเมิน Carbon Footprint ของเทศบาลตำบลท่าศาลา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา โครงการทางวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการวิจัยโดย นางสาววริยา ว่องไว และ นายกิตติพันธ์ ญาติพิทักษ์ โดยมี อ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
หลังจากนักศึกษาได้ดำเนินโครงการวิจัยเสร็จแล้ว ได้นำผลการประเมิน Carbon Footprint ของเทศบาลตำบลท่าศาลา รายงานต่อผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าศาลาเพื่อรับทราบถึงผลการศึกษา และร่วมหารือเพื่อวางแนวทางในการลด Carbon Footprint ขององค์กรต่อไป
 
การศึกษา Carbon Footprint ขององค์กร คือการศึกษาถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กร หน่วยงานต่างๆ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะทำให้ทราบได้ว่า มีกิจกรรมใดบ้างที่มีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนลดก๊าซเรือนกระจกเหล่านั้น เพื่อพัฒนาเป็นองค์กร หรือ หน่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำหรับเทศบาลตำบลท่าศาลานี้นับได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรต้นๆที่ได้มีการดำเนินการประเมินในเรื่องนี้ ซึ่งผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าศาลาได้ให้สนใจในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อที่จะพัฒนาไปเป็น "เทศบาลคาร์บอนต่ำ" ต่อไปในอนาคต
 
ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP