Location

0 7567 3000

ผลงานและรางวัล

นักศึกษาเภสัชฯ มวล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 15

09/03/2566

1513

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ประกอบด้วย นศภ.สุชาสินี ไฝขาว และ นศภ.สิริวรรณ เลิศพูลผล โดยมี อาจารย์ เภสัชกรหญิง กันต์ฤทัย สังฆะโน และ อาจารย์ เภสัชกร ปัณณวัฒน์ มุทารัตน์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกซ้อมและดูแลการเข้าแข่งขัน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม หรือ Pharmacy Event (การซักประวัติภาคภาษาอังกฤษ : Patient counseling contest) ครั้งที่ 15 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร จัดโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา