ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมขับเคลื่อนงาน อพ.สธ. พื้นที่ภาคใต้ตอนบน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โครงการ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จัดประชุมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และส่วนราชการ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ให้มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. โดยได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมวล. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.กล่าวรายงานการจัดประชุม  และ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ที่ห้องประชุมหัวตะพาน จำนวน 80 คน และร่วมประชุมผ่านระบ Zoom Cloud Meeting กว่า 700 คน

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  กล่าวรายงานถึงการจัดประชุมครั้งนี้ว่า การประชุมขับเคลื่อนงาน อพ.สธ. ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จัดขึ้นตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ที่ดำเนินงานภายใต้ 3 กรอบ 8 กิจกรรม ของ อพ.สธ. ได้รับความร่วมมือจาก อพ.สธ.สำนักพระราชวัง สำนักงานจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศและท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน สนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และเพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากร ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเกิดประโยชน์แท้แก่มหาชน

การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ.” โดย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. การเสวนาเรื่อง “ความสำเร็จของหน่วยงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ” โดย มีผู้เข้าร่วมการประชุม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 80 คน และผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จำนวนกว่า 700 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ส่วนราชการ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ในภาคใต้ตอนบน และจังหวัดอื่น ๆ ที่สนใจ  

ทั้งนี้คาดว่าผู้เข้าร่วมประชุมฯจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. และสมัครเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้น และดำเนินงานเข้ารับการประเมินต่อไป


TOP