ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยปะยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 15/2566   ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น  พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 15/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566  นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้

                   ก. รายชื่อ

                             001  นางภัทราวรรณ  บัวพันธ์

                             002  นางสาวจุรีพร  มิลำเอียง

                   ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

                             1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)

                             2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนจับประเด็น สรุปความ

                   ค. กำหนดการสอบ วันที่ 20 มีนาคม 2566  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

                                 - 08.30-10.30 น.  วิชาคอมพิวเตอร์

                                 - 10.30-11.30 น.  วิชาภาษาไทย


TOP