Location

0 7567 3000

ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

17/03/2566

661

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายเผยแพร่และส่งเสริมการวิจัยสู่สู่ความเป็นเลิศ  สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ   จำนวน 1 ราย   ดังนี้

 100  นางสาวศศิธร  กาญจนโรจน์

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มีนาคม 2566  เวลา 15.30 น.  ณ ห้องประชุม C9/3 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      อาคาร C ชั้น 9 

อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ