Location

0 7567 3000

ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งวิศวกร ส่วนอาคารสถานที่

17/03/2566

653

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งวิศวกร สังกัดงานออกแบบและวิศวกรรม ส่วนอาคารสถานที่  จำนวน 1 ราย ดังนี้

                             002  นายชัยพัฒน์  ยุทธวรวิทย์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุม C9/3 อาคาร C ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์            

อนึ่ง หากผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ