ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติทั่วไป

          ข้อ 1  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ.2561 และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565

              1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จากสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

                (1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายในประเทศ กลุ่มที่ 1 กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก หรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institue of Technology) สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhai Institute of Science and Technology : VISTEC) และวิทยาลัยพยาบาล หรือกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ตามกฏกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือ

                (2) สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับโลก (World University Ranking) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เน้นการวิจัย(ทำวิทยานิพนธ์)

              1.2 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้

                   (1) ระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 

                   (2) ระดับปริญญาโท  หรือ เทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือคะแนนเทียบเท่า

                   (3) กรณีหลักสูตรพิเศษที่มีปีการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี เช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.25

                   (4) ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 และจะต้องมีผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q1 จำนวน 1 เรื่อง

กรณีที่เป็นหลักสูตรทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว จะต้องมีผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q1 จำนวน 2 เรื่อง

                1.3 ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี ยกเว้นผู้สมัครที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ และบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือดำรงตำแหน่งประเภทอื่นๆ ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นซึ่งมีระดับเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ

               1.4 ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร

ผลสอบอื่นที่เทียบเท่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนTOEFL (Paper) 550 คะแนน มีดังนี้

CEFR B2 เทียบเท่า IELTS 6.5 / IELTS 6.5/TOEIC 686/ TOEFL IBT (Internet-Based Test) 80/ TOEFL PBT (Paper-Based Test) 550/ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) 550/ TOEFL CBT (Computer-Based Test) 213/WU-TEP 84/ CU-TEP 100

กรณีผู้สมัครที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-Based) ตามข้อ 1.4 ต่ำกว่า 550 คะแนน  แต่ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน มหาวิทยาลัยอนุโลมให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการแล้ว ให้ทำสัญญาจ้างโดยมีเงื่อนไขดังนี้

                 (1) ต้องส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL(Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการโดยให้รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องทุก 4 เดือน

                 (2) กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 1.4 (1) ให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานสายวิชาการ โดยถือว่าขาดคุณสมบัติของการเป็นพนักงานสายวิชาการ ตั้งแต่ต้น เว้นแต่สำนักวิชามีเหตุผลและความจำเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ขยายระยะเวลาการส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี

สำหรับผู้สมัครที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 1.4

                 (1) ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่ได้รับการคัดเลือกและให้บรรจุเป็นอาจารย์สอนภาษานั้นๆเนื่องจากมหาวิทยาลัยจ้างเป็นสัญญาจ้าง 

                 (2) อาจารย์กลุ่มภาษาตะวันออก (ยกเว้นภาษาไทย) 

                 (3) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรการเรียนการสอน

                 (4) ผู้ที่มีตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์

             1.5 ผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นต้องได้คะแนนการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เฉลี่ยทุกรายวิชาสำหรับสองภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนมาสมัครเป็นพนักงานสายวิชาการไม่ต่ำกว่า 4.25

กรณีผู้ที่สมัครเป็นอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีการทดสอบสอนทักษะการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การทดสอบทักษะการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ พ.ศ. 2564 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไข ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ด้วย

          ข้อ 2 อาจารย์สัญญาจ้างตาม ข้อ 10(3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีธีการจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง พ.ศ. 2565 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 นี้แล้ว หากจะสอบคัดเลือกเห็นพนักงานสายวิชาการมีเงื่อนไข ดังนี้

                  (1) มีคะแนนการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เฉลี่ยทุกรายวิชาตลอดระยะเวลาที่เป็นอาจารย์สัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 4.25

                  (2) มีผลงานทางวิชาการ 1 เรื่อง ซึ่งเป็น Full length research article หรือเป็น Review article และได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) จำแนกตามคุณวุฒิดังนี้

                     (2.1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอก Scopus Q1

                     (2.2) คุณวุฒิระดับปริญญาโท Scopus ไม่ต่ำกว่า Q2

          ข้อ 3. อาจารย์สัญญาจ้างตามข้อ 10(1) หรือ (4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง พ.ศ. 2565 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 นี้แล้วต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

                (1) ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ซี่งมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร

                (2) ต้องมีคะแนนการประเมินผลการเรียนการสอน โดยนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เฉลี่ยทุกรายวิชาตลอดระยะเวลที่เป็นอาจารย์สัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 4.25

       ข้อ 4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอื่นๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด

        ข้อ 5. ในกรณีมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาดและให้เป็นที่สิ้นสุด

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     2.1 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ 1 อัตรา

          (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์ (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) หรือ

          (2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาที่เกี่ยวข้องโดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์ (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

          (3) มีประสบการณ์การสอนในหลักสูตรนานาชาติจะพิจารณาเป็นพิเศษ

     

        2.2 กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา แขนงพยาธิวิทยา 1 อัตรา

          (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาธิวิทยา หรือ พยาธิชีววิทยา (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) หรือ

          (2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาที่เกี่ยวข้องโดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพยาธิวิทยา หรือ พยาธิชีววิทยา (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

          (3) มีประสบการณ์การสอนในหลักสูตรนานาชาติจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

        2.3 กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา แขนงพยาธิวิทยาคลินิก 1 อัตรา

          (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาธิวิทยาคลินิก (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) หรือ

          (2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาที่เกี่ยวข้องโดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาธิวิทยาคลินิก (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

          (3) มีประสบการณ์การสอนในหลักสูตรนานาชาติจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

        2.4 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยา 1 อัตรา

          (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ และปริญญาเอกสาขาเภสัชวิทยา/เภสัชวิทยาคลินิก หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ

          (2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเภสัชวิทยา/เภสัชวิทยาคลินิก (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) หรือ

          (3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาที่เกี่ยวข้องโดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเภสัชวิทยา/เภสัชวิทยาคลินิก (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

          (4) มีประสบการณ์การสอนวิชาเภสัชวิทยา/เภสัชวิทยาคลินิก ให้นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและมีประสบการณ์การสอนในหลักสูตรนานาชาติจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

        2.5 กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา 1 อัตรา

          (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาภูมิคุ้มกันวิทยา หรือ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) หรือ

          (2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาภูมิคุ้มกันวิทยา หรือ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) และ ระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ หรือแบบทำวิทยานิพนธ์)

          (3) มีประสบการณ์การสอนในหลักสูตรนานาชาติ หรือทำวิทยานิพนธ์หรือทำวิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกหรือมีประสบการณ์ทำวิจัยในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       

         2.6 กลุ่มวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ 1 อัตรา

          (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปริญญาโทสาขาชีวเคมีทางการแพทย์ (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) และปริญญาเอกสาขาชีวเคมีทางการแพทย์ (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ หรือแบบทำวิทยานิพนธ์) หรือ

          (2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และปริญญาเอกสาขาชีวเคมีทางการแพทย์ (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) หรือ

          (3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมีทางการแพทย์ (แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

          (4) ถ้ามีประสบการณ์การสอนบรรยายในหลักสูตรนานาชาติในระดับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

          3.1 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

          3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้

          3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานรวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

          3.4 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          3.5 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

               - มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาที่กำหนด

               - มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ

 

4.  อัตราเงินเดือน  

        4.1 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท

        4.2 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,000 บาท

ทั้งนี้อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

5.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

          สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบประกาศข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละกรณีมีดังต่อไปนี้

          (1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

          (2) ค่ารักษาพยาบาล

          (3) การตรวจสุขภาพประจำปี

          (4) ประกันภัยอุบัติเหตุ

          (5) ค่าเล่าเรียนบุตร

          (6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          (7) เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          (8) รถรับ – ส่ง

          (9) ที่พักบุคลากร/เงินช่วยเหลือค่าที่พัก

          (10) เครื่องแบบพนักงานและเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ

          (11) เงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์

          (12) เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์พนักงาน

          (13) เงินช่วยเหลือชดใช้ทุนและหรือเบี้ยปรับ

          (14) ค่าทำขวัญและค่าทำศพ

          (15) เงินชดเชย

          (16) ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค. – ช.พ.ส.)

          (17) สโมสรวลัยลักษณ์

          (18) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          (19) ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

          (20) กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม  

 

6.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร

         6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

         6.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

         6.3 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

         6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ

         6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

         6.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

         6.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

        

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ   หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 

7.  การสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ได้ที่

          (1)  หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

                อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19   เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า)

                ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   10400

                โทร. 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248    

          (2)  ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช   80160

                โทร. 0-7567-3745   โทรสาร 0-7567-3708

หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง  สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้

โดย download  ใบสมัครพนักงานสายวิชาการได้ที่

https://hro.wu.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/1.Renew-Application-Form-WU.pdf

แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ตำบลไทยบุรี   อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160  วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

 

8.  การดำเนินการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

          8.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ   

          8.2 ขั้นตอนที่ 2

                 (1)  เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที  เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดี  ในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจพิจารณายกเว้นไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป

                 (2)  ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ  ความตั้งใจจริง  การแสดงออก  มนุษยสัมพันธ์  และบุคลิกภาพอื่น ๆ  เป็นต้น

 

9.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก 

          (1) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  โดยจะทำการประกาศรายชื่อ  ผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย

          (2) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่พิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

 

10.  เงื่อนไขอื่น ๆ

          10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

          10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ   และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

          10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม

          10.4 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้

          10.5 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย   มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

          10.6 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา และจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ของรัฐหรือที่รัฐรับรอง โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่างเองและส่งใบรับรองแพทย์ตามกำหนดระยะเวลาดังนี้

                   (1) การตรวจสุขภาพสำหรับโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจทางจิตวิทยา พ.ศ.2562 ยกเว้นข้อ 6(6) ให้ส่งใบรับรองแพทย์ให้มหาวิทยาลัยภายในกำหนดระยะเวลาตามหนังสือที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

                   (2) การตรวจประเมินโรคทางจิตเวช ให้ส่งใบรับรองแพทย์ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย


ข่าวเด่น

TOP