ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติทั่วไป

          ข้อ 1  คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการ ตามประกาศฯ เรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564

                1.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เน้นการวิจัย (ทำวิทยานิพนธ์) จากสถาบันอุดมศึกษาภายใน ประเทศหรือต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยรับรอง

                1.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญา ดังนี้

                      - ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 

                      - ระดับปริญญาโท  หรือ เทียบเท่า  ไม่ต่ำกว่า 3.50

                      - กรณีหลักสูตรพิเศษที่มีปีการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญาโทหรือ ปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี เช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.25

                1.3 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร ผลสอบอื่นที่เทียบเท่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนTOEFL (Paper) 550 คะแนน มีดังนี้

CEFR B2 เทียบเท่า IELTS 6.5 / IELTS 6.5/TOEIC 686/ TOEFL IBT (Internet-Based Test) 80/ TOEFL PBT (Paper-Based Test) 550/ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) 550/ TOEFL CBT (Computer-Based Test) 213/WU-TEP 84/ CU-TEP 100

กรณีผู้สมัครที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-Based) ตามข้อ 1.3 ต่ำกว่า 550 คะแนน  แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน มหาวิทยาลัยอนุโลมให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างโดยมีเงื่อนไขดังนี้

                (1) ต้องลงเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                (2) ต้องส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL(Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษทุก 4 เดือน

                (3) กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 1.3 (2) ให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยถือว่าขาดคุณสมบัติของการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้น เว้นแต่สำนักวิชามีเหตุผลและความจำเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ขยายระยะเวลาการส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี

สำหรับผู้สมัครที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ

                 (1) ตำแหน่งอาจารย์สัญญาจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการจ้างอาจารย์สัญญาจ้างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

                 (2) ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่ได้รับการคัดเลือกและให้บรรจุเป็นอาจารย์สอนภาษานั้นๆเนื่องจากมหาวิทยาลัยจ้างเป็นสัญญาจ้าง 

                 (3) อาจารย์กลุ่มภาษาตะวันออก (ยกเว้นภาษาไทย) 

                 (4) ผู้ที่มีตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์

              1.4 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอื่นๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด

         ข้อ 2 อาจารย์สัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยซึ่งมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผู้ที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการมีเงือนไขดังนี้

              (1) ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-based)ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนหรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร

              (2) ต้องได้คะแนนการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 4.25 สำหรับผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นต้องได้คะแนนการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เฉลี่ยทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 4.25

           ข้อ 3 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโททางด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

          2.2 มีความสามารในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีนในระดับดีมาก

          2.3 มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งสของวิทยานิพนธ์) ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus

          2.4 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                   (1) มีประสอบการณ์ในการทำงาน การสอน ความเชี่ยวชาญ หรือหัวข้อวิจัยด้านใดด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

                   (2) มีตำแหน่งทางวิชาการ

 

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

          3.1 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้

          3.2 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

          3.3 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

4.  อัตราเงินเดือน  

          4.1 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท

          4.2 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,000 บาท

ทั้งนี้อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

5.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

          สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบประกาศข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละกรณีมีดังต่อไปนี้

          (1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

          (2) ค่ารักษาพยาบาล

          (3) การตรวจสุขภาพประจำปี

          (4) ประกันภัยอุบัติเหตุ

          (5) ค่าเล่าเรียนบุตร

          (6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          (7) เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          (8) รถรับ – ส่ง

          (9) ที่พักบุคลากร/เงินช่วยเหลือค่าที่พัก

          (10) เครื่องแบบพนักงานและเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ

          (11) เงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์

          (12) เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์พนักงาน

          (13) เงินช่วยเหลือชดใช้ทุนและหรือเบี้ยปรับ

          (14) ค่าทำขวัญและค่าทำศพ

          (15) เงินชดเชย

          (16) ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค. – ช.พ.ส.)

          (17) สโมสรวลัยลักษณ์

          (18) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          (19) ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

          (20) กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม  

 

6.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร

         6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

         6.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records)

ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

         6.3 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

         6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ

         6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

         6.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

         6.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

     

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ   หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 

7.  การสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ได้ที่

           ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช   80160

                โทร. 0-7567-3745   โทรสาร 0-7567-3708

หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง  สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้

โดย download  ใบสมัครพนักงานสายวิชาการได้ที่

https://hro.wu.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/1.Renew-Application-Form-WU.pdf

แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ตำบลไทยบุรี   อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160  วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

 

8.  การดำเนินการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

          8.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ   

          8.2 ขั้นตอนที่ 2

                 (1)  เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที  เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดี  ในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจพิจารณายกเว้นไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป

                 (2)  ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ  ความตั้งใจจริง  การแสดงออก  มนุษยสัมพันธ์  และบุคลิกภาพอื่น ๆ  เป็นต้น

 

9.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก 

          (1) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  โดยจะทำการประกาศรายชื่อ  ผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย

          (2) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่พิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

 

10.  เงื่อนไขอื่น ๆ

          10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

          10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ   และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

          10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม

          10.4 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้

          10.5 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย   มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

          10.6 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา และจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ของรัฐหรือที่รัฐรับรอง โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่างเองและส่งใบรับรองแพทย์ตามกำหนดระยะเวลาดังนี้

                   (1) การตรวจสุขภาพสำหรับโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจทางจิตวิทยา พ.ศ.2562 ยกเว้นข้อ 6(6) ให้ส่งใบรับรองแพทย์ให้มหาวิทยาลัยภายในกำหนดระยะเวลาตามหนังสือที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

                   (2) การตรวจประเมินโรคทางจิตเวช ให้ส่งใบรับรองแพทย์ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย


ข่าวเด่น

TOP