ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ระบบนิเวศและทรัพยากรในอ่าวท่าศาลา"

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ เครือข่ายประมงพื้นบ้านอำเภอท่าศาลา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ระบบนิเวศและทรัพยากรในอ่าวท่าศาลา" ในวันอังคาร ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 
การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการการจัดทำข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการมีสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน และให้ได้ข้อมูลหลักฐานที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกการพัฒนาที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนมากที่สุด

กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th

TOP