Location

0 7567 3000

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

อัพเดท : 23/03/2566

378

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC (โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023)  ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ผู้พัฒนาโครงงานตัวแทนจากภาคใต้ ที่คว้ารางวัลในการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2566 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
รางวัลที่ 1 สาขาวัสดุศาสตร์ และตัวแทนประเทศไทยร่วมการประกวด Regeneron ISEF 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโครงงาน: โครงงานคาร์บอนรูพรุนตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากเปลือกต้นกระถินณรงค์
ผู้พัฒนาโครงงาน: นายณัฐเศรษฐ์ เมฆเจริญวิวัฒนา, นางสาวธมลวรรณ ไหมละเอียด, นายณฐนนท์ ศรีสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

          รางวัลโรงเรียนสถาบันการศึกษาหน้าใหม่ สำหรับที่ปรึกษาโครงงานซึ่งเป็นที่ปรึกษาในโรงเรียน ที่นำพาผลงานของโรงเรียนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เป็นครั้งแรก นายศิริ เอียดตรง โรงเรียนตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส

          นอกจากรางวัลที่เยาวชนจากภาคใต้ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว ภายในกิจกรรมการประกวดได้มอบรางวัลพิเศษให้แก่ผู้พัฒนาโครงงาน โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี หัวหน้าศูนย์ประสานงาน ร่วมมอบรางวัลภายใต้หัวข้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น โครงงานที่ได้รับรางวัล คือ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อโครงงาน: ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสารสกัดธรรมชาติ (แบบพกพา)
ผู้พัฒนาโครงงาน: นางสาวมณีรัตน์ รงศ์ทอง, นางสาววิภาวรรณ โคตะเพชร, นางสาวพัชรี สารรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายชุมพล ชารีแสน, ณัฏฐนนท์ เกิดนุ่ม

          การจัดการประกวดโครงการ YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยเปิดกว้างรองรับการประกวดสาขาต่างๆ ถึง 9 สาขา มีโครงงานที่ผ่านสู่รอบชิงชนะเลิศร่วมนำเสนอผลงาน และแข่งขันจำนวน 64 โครงงานจากทั่วประเทศ ซึ่งมีโครงงานตัวแทนภาคใต้ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 โครงงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติในฐานะตัวแทนศูนย์ประสานงานภาคใต้ ส่งตัวแทนคณาจารย์เป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศในครั้งนี้ คือ
1.รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สาขาชีววิทยา
2.ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3.อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์
4.ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
          สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย
          ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ อีกครั้ง และขอร่วมส่งกำลังใจให้แก่น้องๆ ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติต่อไป ติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-ysc2023/?fbclid=IwAR2ciWSzxsoUFZM_e5GruffSNQ_duLKeA4wkCgk6uEhvGLwliOTxMYMMFJk

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://cas.wu.ac.th/archives/19687