ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา งดให้บริการระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2555