ข่าวทั่วไป

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา งดให้บริการระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2555

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กำหนดการศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2555 จึงของดให้บริการในวันดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนนี้

TOP